Ana Menü

     Kimler Online
Şu an sitede 505
ziyaretçi bulunuyor
En yüksek hitimiz: 904 Kişi
21.11.2007 tarihinde online oldu

     Klas Bilgisayar

     E-yaşam
İnternet Haftası

     Klas Internet [CANLI]
Klas İnternet Cafeyi canlı izlemek için tıklayın

     Hava Tahmini

SAMSUN


     Toplam Hits
Şu ana kadar 3725730 sayfa izlenimi aldık. Başlangıç:
Nisan 2007

 İnternet Kafeler hakkındaki yönetmelik taslağı

Internet Günlerdir merakla beklenen ve yasallaşırsa kamuoyunda tartışmalara neden olacak 'İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkındaki Yönetmelik' taslak olarak nihayet karşımızda duruyor. Bu yönetmelik, internet toplu kullanım sağlayıcıları (İnternet kafeler) ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. İnternete erişimden rushat alınmasına, filtreleme sistemlerinden client bilgisayarların kayıt altına alınıp log tutulmasına, Resmî ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtlarından en az yüz metre uzaklıkta bulunmasına ve okul döneminde, ilköğretim ve lise öğrencilerinin 09.00-15.00 saatleri arasında kafelere kesinlikle alınmaması hükümlerini de beraberinde getirmektedir.

Eğer bu yeni yönetmelik hayata geçirilirse zaten ağır yara alan sektör ve dolayısıyla bir çok işyeri sahibi kepenk kapatmaya ve aç kalmaya mecbur bırakılacak. Öte yandan denetlemeler sonucunda bu yeni yönetmeliğe uymayan ve mevzuata aykırı davranan işyeri sahiplerine ise mülki idare amirlikleri (Valilikler) tarafından gereği yapılmak üzere Üçbin Yeni Türk Lirasından Onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar ağır idarî para cezaları verilecektir.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında
Yönetmelik

PEKİ BU TASLAĞA BİZLERİN BAKIŞI NASIL?

MADDE 4 – (1) İnternet toplu kullanım sağlayıcılar;
a) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla,
b) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmekle yükümlüdürler.


Burada, Ticari amaç dışında internet hizmeti veren yerlerin düzenlenmesi yerindedir. Lokal, restoran, otel, eğitim amaçlı resmi veya özel yerler vb. sıralanabilecek onlarca ortamın sorumluluk altına alınması dağınık durumda olan sektörü azda olsa kalkındıracaktır. Fakat bunun ne şekilde yapılacağı, tutulacak logların kişilerin özel hayatlarına girip girmediği gibi sorunlar ileri de sıkıntı doğuracaktır.

Özellikle kablosuz ve şifresiz internet hizmeti veren yerlerin sayısı günden güne artmaktadır. Kullanılan bilgisayarlar toplu kullanım sağlayıcının değil de kullanıcıların şahsi bilgisayarları olması durumunda burada istenen şartların yerine getirilmesi sıkıntı doğuracaktır. Konusu suç oluşturan içerikleri önlemeye yönelik donanımsal ürünlerin yüksek maliyeti, yazılımların ise sadece yerel bilgisayarlara yüklenebilir olması bu tedbirin alınmasını güçleştirecektir. Bu konuda merkezi bir filtreleme yâda modem üreticilerinden bütünleşmiş yazılımlar istenebilir. İç IP dağıtım loglarını fiziki bir network ortamında sağlamak mümkün olsa da özel bir yazılım olmadan kablosuz yayın yapılan yerlerde kendi bilgisayarlarını kullanan vatandaşların izlenmesi ve kayda alınma şekli soru işaretleri taşımaktadır.

MADDE 5 – (1) Ticarî amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar;
a) Mülkî idari amirden izin belgesi almakla,
b) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla,
c) Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımı kullanmakla,
ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almakla ve kullanmakla,
d) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmekle,
e) Bu maddenin “ (d) bendi gereğince ” kaydedilen bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini elde edildiği zamanki içerikleri ile tespit edebilen Başkanlık tarafından verilecek bir program ile her gün kaydetmekle ve bu değerleri kendi sistemlerinde bir yıl süre ile saklamakla yükümlüdürler.


Ticari amaçla internet erişim hizmeti veren işletmelerin konusu suç oluşturan içeriklere erişimi engelleyici tedbirleri alabilmesi için Bakanlığın onayladığı filtre programının kurulu ve çalışır durumda olması yeterli midir? Mevcut uygulamada filtre programı olsa dahi bazı web adreslerine giriş yapıldığı tespit edildiğinde cezai müeyyide uygulanmaktadır. Sorumluluğunu yerine getirmiş işletmecilerin sorumlu olamayacakları bu tür yayınlardan dolayı cezalandırmak yerine konusu suç oluşturan içeriklerin aynı zamanda merkezi bir filtrelemeden geçirmek, evlerinde denetimsiz şekilde internete giren ailelerimizi ve çocuklarımızı da koruma adına yararlı olmaz mı?

IP Dağıtım Loglarından kasıt sadece ağ içerisinde yer alan bilgisayarların hangi zamanda hangi ip adresini kullandığını tespit etmek midir? Yoksa kullanıcıların yaptığı işlemlerle ilgili kayıtlarında tutulması söz konusu mudur? Özel hayatın gizliliğini sıkıntıya düşürebilecek bu tür ucu açık ifadelerin netleştirilmesinde fayda görüyoruz.

En büyük tehlikelerden biri, kullanıcıların açık kimlikleri ile kendilerine ait sanal dünyalarında yaşadıklarını güvenlik bahane edilerek kayıt altına almaktır. Hatta bu tür bilgilerin işletmecilerin elinde 1 yıl boyunca saklı tutulması art niyetli kullanımları da beraberinde getirecektir.

İşyerlerinin açılması
MADDE 6- (1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra mülkî idare amirliklerine bir dilekçe ile başvurur.
(2) İşyerlerinin açılması ve faaliyette bulunması için mülkî idare amirleri tarafından Ek-1’de yer alan izin belgesi verilir.
(3) İzin belgesi verilmeden önce kolluk kuvvetinin görüşü alınır. Yetkili kolluk kuvveti, açılacak yerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından kolaylıkla kontrol edilebilecek bir yerde ve konumda olup olmadığını dikkate alarak, işyeri hakkındaki görüşünü yedi gün içinde bildirir.


İş yeri açılışlarında yönetmeliğin 6. maddesinde izlenen sıralama ciddi sıkıntıları beraberinde getirir. İş yeri açma ruhsatı almış bir işletme tüm yatırımlarını yapmış demektir. Bu aşamadan sonra izin belgesi için kolluk kuvvetlerinin yapacağı kontrolde olumsuz rapor vermeleri durumunda ciddi maddi kayıplar olacaktır. Zaten işyeri açma ruhsatı alırken birinci aşamada kolluk kuvvetleri işletmenin genel güvenlik ve asayiş açısından uygun olduğunu kontrol ederek mülki amirliğe bildiriyor. Eğer burada anlatılmak istenen bu uygulamanın 7 gün içinde tamamlanması ise madde yerindedir. Ancak 6/(3) maddesinde, “izin belgesi” verilmeden önce yerine “iş yeri açma ruhsatı” verilmeden önce şeklinde değiştirilmelidir.

İşyerlerinde aranacak şartlar
MADDE 8- (1) İzin belgesi verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır:
d) Resmî ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtlarından en az yüz metre uzaklıkta bulunması,


5002 sayılı ilköğretim kanununda yüz metre tanımı “kapıdan kapıya” şeklinde ifade edilmektedir. Haksız uygulamalara yer vermemek açısından Yönetmeliğin 8 maddesinin d bendinde yer alan cümle “d) Resmî ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtlarından kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması,” şeklinde düzeltilmelidir.

İşyerlerinde uyulması gereken kurallar
MADDE 10- (1) İşyerlerinde uyulması gereken kurallar şunlardır;
c) Okul döneminde, ilköğretim ve lise öğrencileri 9.00-15.00 saatleri arasında işyerlerine alınmazlar.
ç) İşyerlerinde 26/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun 2 nci maddesi gereğince sigara içilemez.
g) İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz.
ğ) İşyerlerinde bilgisayarlarda kumar ve kazanç kastı olan oyunlar oynatılamaz.


İlköğretim ve lise öğrencilerini işletme sahipleri neye göre ayırt edecek? Öğrenciler genelde kimlik taşımadıklarından uygulamada sıkıntılar yaşanacaktır. Bilindiği gibi zorunlu eğitim 8 yıldır. Okul dönemlerinde 15 yaşına kadar çocukların alınmaması bir şekilde uygulanabilir ancak 16 – 18 yaş arasında olup liseye gitmeyen çocuklarımızın durumunu netleştirecek bir ayrıntı bu maddeye eklenmelidir. Burada bir ölçü konulması gerekmektedir. Örneğin “öğrenci kıyafetli” alınmazlar gibi. Madde bu şekli ile eksiktir.

Yönetmeliğin 10/ç maddesinde geçen sigara yasağı ile ilgili 4207 sayılı Kanunun 2. maddesi açıktır;

Madde 2 - Sağlık, eğitim-öğretim ve kültür hizmeti veren yerler ile kapalı spor salonlarında ve toplu taşımacılık yapılan her türlü nakil vasıtaları ve bunların bekleme salonlarında, kamu hizmeti yapan kurum ve kuruluşlardan beş veya beşten fazla kişinin görev yaptığı kapalı mekânlarda tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaktır.

Bu gibi mahallerde tütün ve tütün mamullerinin içilebilmesi için ayrı yerler tahsis edilir. Tahsis edilen yerden, sigara içilmeyen mahallere duman gidişini engelleyecek, havalandırma, tecrit etme gibi tedbirler alınır.


Kanunun bu maddesine göre sigara içilebilmesi için ayrı yer tahsis edilebilir, denilmektedir. Yönetmelik bu ayrıntıyı gizlemek temidir yoksa müsaademi etmektedir?

Yönetmeliğin 10/g maddesine göre işletmelerde oyun alet ve makineleri bulunamaz. İnternet Kafelerle aynı ruhsatı alan ancak “Oyun Salonu” olarak geçen ve halk arasında Play Station Salonları olarak bilinen işletmelerle ilgili bir düzenleme olmaması sıkıntı doğuracaktır. Çünkü bu işletmelerde internete bağlı bilgisayar bulundurabilmekte ancak oyun salonu olarak ruhsatlandırılmaktadır. Bu maddeye göre bu işletmelerin hepsinin ruhsatlarının iptali söz konusudur. Karmaşa yaşanmaması için buraya ek bir madde konularak “oyun salonları işletmelerinde internete bağlı bilgisayar bulunduramazlar” denilmelidir. Ya da bu yönetmeliğe göre oyun aletlerini kaldırmaları gerekecektir.

Yusuf ANDİÇ
(TİEV) Tüm İnternet Evleri Derneği Başkanı

Copyright © Klasinternet.NET

 
     İlgili Bağlantılar
· Daha fazla Internet
· Tüm kategorilerde haber ara


En çok okunan haber: Internet:
Samsun'da polis internet kafe denetimi yapabiliyor


www.klasbilgisayar.com

     Haber Puanlama
Ortalama Puan: 4
Toplam Oy: 4


Lütfen bu haberi puanlamak için bir saniyenizi ayırın:

Mükemmel
Çok İyi
İyi
İdare Eder
Kötü


     Seçenekler

 Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa

 Bu Haberi Arkadaşına Gönder Bu Haberi Arkadaşına Gönder


İlgili Konular

InternetTüm Hakları Saklıdır - Copyright © 2007 - 2019 Klas Internet
Sayfa Üretimi: 0.05 Saniye